The Japanese Society of Hematology

Japanese Society of Hematology
Related articles
Login My Account
Login IJH Online
The 85th Annual Meeting of the Japanese Society of Hematology
The 14th JSH International Symposium 2024 in Hakodate

JSH Board Members 2023

Update: October 21, 2022

JSH Board Members 2023

President

 Itaru Matsumura

Vice Presidents

Hideo Harigae Akifumi Takaori-Kondo  

Executive Directors

Koichi Akashi Shigeru Chiba Akihiko Gotoh
Atsushi Hirao Naoki Hosen Kouji Izutsu
Norimitsu Kadowaki Yoshinobu Kanda Shinya Kimura
Hitoshi Kiyoi Junya Kuroda Mineo Kurokawa
Yoshinobu Maeda Atsushi Manabe Tadashi Matsushita
Kinuko Mitani Yasushi Miyazaki Toshihiro Miyamoto
Seiji Ogawa Kazuya Shimoda Naoto Takahashi
Katsuto Takenaka Junko Takita  Takanori Teshima

Auditors

Shinsuke Iida Hideaki Nakajima  

Congress President, JSH 2023

Takanori Teshima (Professor, Hokkaido University)

 

Related articles
To Top