The Japanese Society of Hematology

Japanese
Related articles
The 81th Annual Meeting of the Japanese Society of Hematology
The 10th JSH International Symposium 2019 in Ise-Shima

JSH Board Members 2019

Update: December 6, 2018

JSH Board Members 2019

President

Koichi Akashi

Vice Presidents

Itaru Matsumura Kinuko Mitani  

Executive Directors

Shigeru Chiba Hideo Harigae Atsushi Hirao
Kouichi Inokuchi Yuzuru Kanakura Yoshinobu Kanda
Naoyuki Katayama Hitoshi Kiyoi Masahiro Kizaki
Norio Komatsu Yasushi Miyazaki Hideaki Nakajima
Shinji Nakao Seishi Ogawa  Shouichi Ohga
Midori Shima Kazuya Shimoda Junji Suzumiya 
Naoto Takahashi Akifumi Takaori Katsuto Takenaka
Kenzaburo Tani Shuichi Taniguchi Takanori Teshima

Auditors

Shinsuke Iida Yoshinobu Maeda  

Congress President, JSH 2019

Norio Komatsu (Professor, Department of Hematology Juntendo University)

Related articles
To Top