The Japanese Society of Hematology

Japanese Society of Hematology
Related articles

JSH Board Members 2021

Update: May 10, 2021

JSH Board Members 2021

President

 Itaru Matsumura

Vice Presidents

Hideo Harigae Akifumi Takaori-Kondo  

Executive Directors

Koichi Akashi Shigeru Chiba Akihiko Gotoh
Atsushi Hirao Naoki Hosen Shinsuke Iida
Norimitsu Kadowaki Yoshinobu Kanda Shinya Kimura
Hitoshi Kiyoi Mineo Kurokawa Yoshinobu Maeda
Atsushi Manabe Tadashi Matsushita Kinuko Mitani
Yasushi Miyazaki Hideaki Nakajima Seishi Ogawa
Shouichi Ohga Kazuya Shimoda Naoto Takahashi
Katsuto Takenaka Shuichi Taniguchi Takanori Teshima

Auditors

Kenichi Ishizawa Koji Izutsu  

Congress President, JSH 2021

Hideo Harigae (Professor, Tohoku University)

Related articles
To Top